คุณกำลังมองหาอะไร?

ระชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1

กรมอนามัย พร้อมให้ข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์สำหรับคุณ

18.05.2565
19
0
แชร์
18
พ.ค.
2565

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ กรมอนามัย จัดประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในประชาชนทุกกลุ่มวัย ภายใต้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมี ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ในการประชุมฯ ร่วมด้วย นพ.ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย  วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และ นพ.สราวุฒิ บุญสุข รองอธิบดีกรมอนามัย โดยประธานกล่าวทักทายผู้เข้าร่วมประชุมฯ และความเป็นมาวัตถุประสงค์ของการประชุมฯ การขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่ 13 การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนย่อยการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพและการป้องกัน ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะอย่างมีประสิทธิภาพ และการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดการพัฒนาไปสู่การบรรลุเป้าหมาย คือ ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาวะ สามารถดูแลสุขภาพ มีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ และสามารถป้องกันโรค ลดโรค เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะของการมีสุขภาพดี  ผ่านกลไกการดำเนินงานตามห่วงโซ่คุณค่า (value chain) โดยให้ที่ประชุมพิจารณาข้อเสนอเชิงนโยบาย และร่างแผนปฏิบัติการความรอบรู้ด้านสุขภาพ (จ.3) 13.1 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและ  การป้องกันปัจจัยเสี่ยง เพื่อขับเคลื่อนแผนปี 2566–2570 อันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน    ลดการเจ็บป่วย ก่อให้เกิความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนมากขึ้น ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการและผู้แทนเข้าร่วมประชุม On-site และ Online จำนวนทั้งสิ้น 83 คน

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

กรมอนามัย
เรามีสาระสุขภาพดีๆ
ส่งตรงถึงคุณ
ทุกวัน