คุณกำลังมองหาอะไร?

 

ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

 

ตัวชี้วัด 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

รอบ 5 เดือนแรก

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรมของ กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนแรก

1.2 รายงานจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2567

2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

2.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

3. รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

4. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กิจกรรม 1.1 ตั้งใจให้มั่นใจบริการ

กิจกรรม 1.2 รวมใจรัก ยกย่องคนดี

กิจกรรม 2.1 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ

กิจกรรม 3.1 เราเชื่อมั่น ปราศจากคอรัปชั่น

กิจกรรม 4.1 ลองยืมกัน มาคืนใหม่

กิจกรรม 5.1 เปิดบ้านโปร่งใส ร่วมใจปราบปราม

กิจกรรม 5.2 รู้ทันกลโกง

กิจกรรม 6.1 ปลูกฝังจิตอาสาสร้างความดีเพื่อส่วนรวม

แผนปฏิบัติการด้านการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะแห่งชาติ พ.ศ. 2566- 2570

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์หน่วยงาน
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

รอบ 5 เดือนหลัง  

1.1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน (ITA) ของหน่วยงาน พ.ศ. 2567 รอบ 5 เดือนหลัง
2.1 มาตรการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.2567 ปรับปรุงรอบ 5 เดือนหลัง

2.2 แผนการดำเนินงานขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปรับปรุงรอบ 5 เดือนหลัง

2.3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ปรับปรุงรอบ 5 เดือนหลัง

3. รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปรับปรุงรอบ 5 เดือนหลัง

4. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปรับปรุงรอบ 5 เดือนหลัง

ตัวชี้วัด 2.2 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการขับเคลื่อนการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO)
รอบ 5 เดือนแรก  
รอบ 5 เดือนหลัง  

ตัวชี้วัด 3.20 ร้อยละของการตอบโต้ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ทันต่อเหตุการณ์ (RRHL)
รอบ 5 เดือนแรก  
รอบ 5 เดือนหลัง  
   
ตัวชี้วัด 3.21 จำนวนองค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชนขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ
รอบ 5 เดือนแรก  

ะดับที่ 1 Assessment

ระดับที่ 2 Advocacy/ Intervention

ระดับที่ 3 Management and Governance

ผลการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนการดำเนินงาน

- คำสั่งคณะกรรมการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับจังหวัดหรือระดับเขต

- นโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ

- กิจกรรมที่สนับสนุนนโยบายและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพ

ประชุมถ่ายทอดความรู้แก่หน่วยงานหรือบุคลากรภาครัฐ

หนังสือชี้แจงการรายงานนโยบยและมาตรการสร้างความรอบรู้สุขภาพให้แก่ศูนย์อนามัยที่ 1 -12 และ กทม.

ระดับ 4 Output ผลผลิต

ระดับ 5 Outcome ผลลัพธ์ของตัวชี้วัด

รอบ 5 เดือนหลัง  

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

 

 

 

 

 

PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=