คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

รายงานติดตามความก้าวหน้า

รายละเอียดตามตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 2.1

ร้อยละความสำเร็จของการควบคุมกำกับบริหาร

 

ระดับ 1 Assessment รวบรวม สรุปข้อมูล การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของหน่วยงาน

สรุปข้อมูล การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงาน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ

รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ความรู้ที่นำมาใช้

วิเคราะห์/สังเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์การควบคุม การกำกับดูแล การบริหารงานตามวัตถุประสงค์ 3 ด้าน

 

ระดับ 2 Advocacy / Intervention กำหนดนโยบายและมาตรการ

ประกาศนโยบาย เรื่อง การควบคุม กำกับดูแล และบริหารงานศูนย์สื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

แนวทางการดำเนินงานควบคุมภายใน 3 ด้าน (ORC)

แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

- การเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ

รายงานการประชุมหน่วยงาน

เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

 

ระดับ 3 Management and Governance แผนการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ

แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกำกับดูแล การบริหารของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนแรก) ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนการขับเคลื่อนการควบคุม การกากับดูแล การบริหารของหน่วยงาน (รอบ 6 เดือนหลัง) ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

ระดับ 4 Output ผลผลิตกระบวนการ

ผลการดำเนินงานตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

- ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการควบคุมภายในของหน่วยงาน

ประจำปี 2562

ประจำปี 2563

ผลิตสื่อเพื่อสื่อสารความรู้ด้านการควบคุมภายในให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ

ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่มประสิทธิภาพ

 

ตัวชี้วัดที่ 2.2

ระดับความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กรสร้างสุข

 

6 เดือนแรก

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body)

มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)

มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

 

6 เดือนหลัง

มิติที่ 1 บุคลากรในองค์กรมีสุขภาพดี (Happy Body) 
มิติที่ 2 การจัดการข้อมูลและความรู้ (Data Management & Knowledge Management)
มิติที่ 3 ความผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement)

ตัวชี้วัดที่ 2.3

ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 

ระดับ 1 Assessment
การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยกองคลัง

รายการข้อมูลที่นำมาใช้

ความรู้ที่นำมาใช้

ตารางฐานข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2561 – ปัจจุบัน (รอบ 6 เดือนหลัง)

 

ระดับ 2 Advocacy/Intervention

ประกาศนโยบาย เรื่อง การบริหารงบประมาณของศูนย์สื่อสารสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ

 

ระดับ 3 Management and Governance

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมกราคม 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมีนาคม 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนเมษายน 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนพฤษภาคม 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนมิถุนายน 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกรกฎาคม 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนสิงหาคม 2563

แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เดือนกันยายน 2563

 

ระดับ 4 Out put ผลผลิตกระบวนการ

จำนวนที่เบิกจ่ายได้ตามแผน

ผลผลิตกระบวนการหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนปฏิบัติการ (รอบ 6 เดือนหลัง)

ระดับ 5

หน่วยงานมีผลเบิกจ่ายงบประมาณผ่านตามเป้าหมาย ที่กรมอนามัยกำหนด

ตารางการคำนวนค่าคะแนนเพื่อถ่วงน้ำหนักรอบ 6 เดือนหลัง

ตัวชี้วัดที่ 2.4

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนกรมอนามัยก้าวสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงตามแนวทาง PMQA 2558/PMQA 4.0

 

6 เดือนแรก

 

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 และระดับ 5

 

6 เดือนหลัง

- ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4 และระดับที่ 5

 

ตัวชี้วัดที่ 2.5

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

ระดับ 1 ฐานข้อมูล/แหล่งข้อมูล/วิเคราะห์Gap Analysis

การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ 2563

แนวทางการบริหารแผนปฏิบัติการ กรมอนามัย

วิเคราะห์ GAP Analysis ศูนย์สื่อสารสาธารณะ

ปรับแผนรอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน - กันยายน 2563)

วิเคราะห์ GAP Analysis ศูนย์สื่อสารสาธารณะ รอบ 6 เดือนแรก และ รอบ 6 เดือนหลัง

 

ระดับ 2 มาตรการในการปิดช่องว่าง (GAP)

ประกาศนโยบาย เรื่อง การบริหารแผนปฏิบัติการของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563 ABC : Available Budget Clear

 

ระดับ 3

ผังกระบวนการขั้นตอนการบริหารและขับเคลื่อน การกำกับติดตามความก้าวหน้า

ปรับปรุงกระบวนการบริหารและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือนหลัง) จากการระบาดของโรค COVID-19

 

มาตรการบริหารแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับภารกิจกรมอนามัย (Available)

สรุปรอบ 6 เดือนแรก

สรุปรอบ 6 เดือนหลัง

 

มาตรการบริหารแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (Budget)

 

ตัวชี้วัดที่ 1.25

จำนวนงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ หรือนวัตกรรมที่ดำเนินการ / ถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบปี

 

6 เดือนแรก

R2R

ระดับ 1 วิเคราะห์ปัญหา และแหล่งข้อมูลอ้างอิง

ระดับ 2 ทบทวนวรรณกรรม และออกแบบวิธีดำเนินงาน

ระดับ 3 แผนขั้นตอนการดำเนินงาน

ระดับ 4 รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน

ระดับ 5 รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น

 

ผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์

ระดับ 1 ผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์
ระดับ 2 ข้อเสนอแนวทางเพื่อใช้ประโยชน์
ระดับ 3 แผนการพัฒนาและรายงานความก้าวหน้า
ระดับ 4 ผลงานได้รับการพัฒนาต่อยอดแล้ว
ระดับ 5 รายงานผลการทดลอง

 

6 เดือนหลัง

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

- ระดับที่ 5

ตัวชี้วัดที่ 1.28

ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการสถานการณ์ COVID-19

 

Assessment COVID-19

แผนงานโครงการ COVID-19

Public information officer (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง) มิถุนายน 2563

Public information officer (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง) กรกฎาคม 2563

Public information officer (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยง) สิงหาคม 2563
มาตรการพัฒนาช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563

มาตรการพัฒนาคลังข้อมูลข่าวสารที่สามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว และครบถ้วน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563

 

ตัวชี้วัดที่ F1

ระดับความสำเร็จของการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนผ่านสื่อสังคมออนไลน์

 

6 เดือนแรก

ระดับ 1

ระดับ 2

ระดับ 3

ระดับ 4 และ 5

 

6 เดือนหลัง

ระดับที่ 1 

- ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4 และ 5

 

ตัวชี้วัดที่ F2

ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ 6 เดือนแรก

 

ระดับความสำเร็จของการเฝ้าระวังและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอนามัยผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อสังคมออนไลน์ 6 เดือนหลัง

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัดที่ F2 - F2.rar
ขนาดไฟล์ 18MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ F1 - Social_4-5Update 2.rar
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ F1 - Social_3.rar
ขนาดไฟล์ 16MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ F1 - 2_Social.rar
ขนาดไฟล์ 39MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ F1 - 1_Social.rar
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.28 - ProjectCOVID-19.rar
ขนาดไฟล์ 10MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.28 - PIO-July63.pdf
ขนาดไฟล์ 633KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.28 - PIO-June63.pdf
ขนาดไฟล์ 423KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.28 - AssessmentCOVID19.pdf
ขนาดไฟล์ 943KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์ - Level 5.rar
ขนาดไฟล์ 944KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์ - Level 4.rar
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์ - Level 1.rar
ขนาดไฟล์ 942KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์ - Level 2.rar
ขนาดไฟล์ 8MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 ผลงานที่นำมาใช้ประโยชน์ - Level 3.rar
ขนาดไฟล์ 26MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 R2R - 5R2R.rar
ขนาดไฟล์ 20KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 R2R - 4R2R.rar
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 R2R - 3R2R.rar
ขนาดไฟล์ 24KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 R2R - 2R2R.rar
ขนาดไฟล์ 3MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 1.25 R2R - 1R2R.rar
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 2 - Changeplan.rar
ขนาดไฟล์ 5MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 2 - outputplan.pdf
ขนาดไฟล์ 89KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 2 - flowchartplan.pdf
ขนาดไฟล์ 181KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 2 - Action plan Policy.pdf
ขนาดไฟล์ 522KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 1 - GAP Analysis Real.pdf
ขนาดไฟล์ 260KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 1 - Guidelines for managing an action plan.pdf
ขนาดไฟล์ 7MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.5 ระดับ 1 - ระดับ 1 การบริหารการเบิกจ่ายงบประมาณ2563.pdf
ขนาดไฟล์ 400KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 - 4-5 PMQA.rar
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 - PMQA4.0_2.rar
ขนาดไฟล์ 2MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 - 3 PMQA.rar
ขนาดไฟล์ 4MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.4 - PMQA4.0_1.rar
ขนาดไฟล์ 37MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 4 - จำนวนที่เบิกจ่ายได้ตามแผน.pdf
ขนาดไฟล์ 29KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 4 - ตารางถ่วงน้ำหนัก.pdf
ขนาดไฟล์ 50KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFinanceSep20.pdf
ขนาดไฟล์ 43KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFineceAug63.pdf
ขนาดไฟล์ 40KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFinanceJuly20.pdf
ขนาดไฟล์ 41KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFinanceJune20.pdf
ขนาดไฟล์ 41KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFinanceMay20.pdf
ขนาดไฟล์ 56KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFinanceApr20 edit1.pdf
ขนาดไฟล์ 45KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - PlanFinanceMar20.pdf
ขนาดไฟล์ 54KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ Feb .pdf
ขนาดไฟล์ 42KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 3 - แผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ .pdf
ขนาดไฟล์ 51KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 2 - นโยบาย การบริหารงบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 729KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 1 - สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่าย 10072563.pdf
ขนาดไฟล์ 41KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 1 - สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเบิกจ่าย 090163.pdf
ขนาดไฟล์ 145KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 1 - ตารางฐานข้อมูลการเบิกจ่าย.pdf
ขนาดไฟล์ 27KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ระดับ 1 - 2.ผอ.กองคลัง_211062.pdf
ขนาดไฟล์ 400KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 - KPI 2.2.3.rar
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 - KPI 2.2.1.rar
ขนาดไฟล์ 15MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.2 - Edit 2 KPI 2.2.2.rar
ขนาดไฟล์ 14MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 - ระดับ 4 ผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่มประสิทธิภาพ.rar
ขนาดไฟล์ 9MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 - ระดับ 4 Infoaudit.pdf
ขนาดไฟล์ 1MB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 - ระดับ 3 planaudit2.pdf
ขนาดไฟล์ 190KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 - ระดับ 3 planaudit.pdf
ขนาดไฟล์ 165KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ 2 - 2_2Internal control Policy.pdf
ขนาดไฟล์ 502KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ 2 - Adviceaudit.pdf
ขนาดไฟล์ 111KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ 2 - ORC.pdf
ขนาดไฟล์ 139KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ 2 - 2_2 Internal control Policy.pdf
ขนาดไฟล์ 502KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ 1 - ระดับ1Assessment(1_3)(3)วิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูล.pdf
ขนาดไฟล์ 185KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับ 1 - ระดับ1Assessment.pdf
ขนาดไฟล์ 200KB
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=