คุณกำลังมองหาอะไร?

 

 

กองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ เป็นหน่วยงานภายในและมีฐานะเทียบเท่ากองในสังกัดกรมอนามัย ประกอบด้วย

1. กลุ่มบริหารยุทธศาสต์และอำนวยการ

2. กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม

3. กลุ่มสื่อสารสุขภาพ

มีหน้าที่และอำนาจดังนี้

1. จัดทำร่างนโยบาย ยุทธศาสตร์และมาตรการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับชาติ

2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา วิจัย พัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและถ่ายทอดสู่ภาคีเครือข่าย

3. ประสานความร่วมมือและผลักดันให้หน่วยงานภาคการศึกษา หน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบกิจการ NGO และชุมชน จัดการปัจจัยแวดล้อม ให้เป็นหน่วยงานรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Organization)

4. พัฒนาระบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพและเฝ้าระวังข่าวปลอม (Fake News) รวมทั้งตอบโต้ข้อมูลเสี่ยงด้านสุขภาพ

5. สนับสนุนการเสริมสร้างทักษะและสมรรถนะกำลังคนให้สามารถขับเคลื่อนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

6. กำกับ ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์

7. ทำหน้าที่สำนักงานเลขาของสถาบันความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งชาติ (National Health Literacy Institute)

8. ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=