คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | เอกสารประกอบการประชุม

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

เอกสารอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูง รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
สรุปการอบรม ผบส.ครั้งที่ 5 เชียงราย.pdf
ขนาดไฟล์ 3.28 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูง รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 12 รายการ
20-12-66_1 อำเภอสุขภาพดี โดย นพ.สิทธิพงษ์ ยิ้มสวัสดิ์.pdf
ขนาดไฟล์ 10.48 MB
ดาวน์โหลด 262 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20-12-66_2 ประเด็นปัญหาในพื้นที่เพื่อกำหนดหัวข้อในการทำวิจัย โดย ศ.ตรวงศา เล้าหศิริวงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 17.97 MB
ดาวน์โหลด 193 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20-12-66_3 บทบาท สสอ. กับความเข้มแข็งด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่ โดย ดร.จินตนา พัฒนพงศ์ธร.pdf
ขนาดไฟล์ 3.52 MB
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20-12-66_4.1 การเขียนระเบียบวิธีวิจัย และสถิติเบื้องต้น โดย ผศ.ดร.กิตติพงษ์ สอนล้อม.pdf
ขนาดไฟล์ 3.87 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20-12-66_4.2 Biostatistics and Health Research Methodology.pdf
ขนาดไฟล์ 8.49 MB
ดาวน์โหลด 151 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-12-66-1.1 เทคนิคการเขียนเค้าโครงวิจัย โดย ดร.ทิวากร พระไชยบุญ.pdf
ขนาดไฟล์ 4.69 MB
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-12-66-1.2 เค้าโครงการศึกษาอิสระ IS เชิงปริมาณ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-12-66-1.3 เค้าโครงการศึกษาอิสระ เชิงคุณภาพ.docx
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-12-66_2 เครื่องมือและการเก็บรวมรวมข้อมูลในการวิจัย โดย ดร.กฤติยาณี ธรรมสารอาจารย์.pdf
ขนาดไฟล์ 5.74 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-12-66_3 จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย ผศ.ดร.เนาวรัตน์ มณีนิล.pdf
ขนาดไฟล์ 0.90 MB
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
21-12-66_4 การเขียนสรุปผลการวิจัยและการเขียนอภิปรายผล โดย ผศ.ดร.กวิน ถิ่นคำรพ.pdf
ขนาดไฟล์ 2.33 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
22-12-66 การวิจัยเพื่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและระเบียบงานวิจัย โดย ศ.ดรวงศา เล้าหศิริวงศ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.93 MB
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอระดับสูง รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 9 รายการ
15-01 รู้เท่าทันสื่ออย่างสร้างสรรค์กับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security).pdf
ขนาดไฟล์ 16.13 MB
ดาวน์โหลด 145 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15-02 การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 5.71 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
15-03 นโยบาย มินิธัญญารักษ์ และการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่.pdf
ขนาดไฟล์ 4.32 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16-01 ทิศทางตามนโยบายสาสุขยุคใหม่_ver5.pdf
ขนาดไฟล์ 9.80 MB
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16-02 นโยบายส่งเสริมรอบรู้สุขภาพใจ.pdf
ขนาดไฟล์ 7.31 MB
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
16-03 หลักการธรรมาภิบาล.pdf
ขนาดไฟล์ 1.57 MB
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17-01-01 แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดิจิทัล 66-70.pdf
ขนาดไฟล์ 7.00 MB
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17-01-02 การใช้ข้อมูลจากระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.63 MB
ดาวน์โหลด 53 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
17-01-03 บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่.pdf
ขนาดไฟล์ 2.55 MB
ดาวน์โหลด 27 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

เอกสารอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสาธารณสุขระดับสูงระดับอำเภอในการส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 13 รายการ
1 บรรยายยุทธศาสตร์ และ ยุทธศาสตร์ชาติ สธ.pdf
ขนาดไฟล์ 16.45 MB
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
2 ระบบสุขภาพไทย ปลอดโรคอุบัติใหม่.pdf
ขนาดไฟล์ 4.13 MB
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
3 ทิศทางระบบสุขภาพกับแนวทางรองรับการถ่ายโอน.pdf
ขนาดไฟล์ 3.36 MB
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
4 สาธารณสุขอำเภอ กับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.73 MB
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
5 ทิศทางระบบสุขภาพและการพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพฯ.pdf
ขนาดไฟล์ 9.98 MB
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6 นโยบายการตรวจเงินแผ่นดิน-อ.มณเฑียร.pdf
ขนาดไฟล์ 11.32 MB
ดาวน์โหลด 183 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6-1 แนวทางการควบคุมการสั่งจ่ายเช็คและการถอน (กลุ่มตรวจสอบภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 1.07 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
6-2 คู่มือเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยงาน (กลุ่มตรวจสอบภายใน).pdf
ขนาดไฟล์ 0.93 MB
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7 ทิศทางการพัฒนาภายใต้ 13 เขตสุขภาพ.pdf
ขนาดไฟล์ 3.06 MB
ดาวน์โหลด 31 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
7-1 Kick off Road to World Class University For Primary Care To Sustainable.pdf
ขนาดไฟล์ 2.90 MB
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8 ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและการบัญชกาการเหตุการณ์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.41 MB
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8-1 หน่วยที่ 4 บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจด้านข้อมูลและยุทธศาสตร์.pdf
ขนาดไฟล์ 2.50 MB
ดาวน์โหลด 52 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
8-2 หน่วยที่ 5 บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจด้านปฏิบัติการ.pdf
ขนาดไฟล์ 42.72 MB
ดาวน์โหลด 294 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรต้นแบบความรอบรู้สุขภาพ ครั้งที่ 1

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 2 รายการ
สอนแผน29ตค64.pdf
ขนาดไฟล์ 12.52 MB
ดาวน์โหลด 1621 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
การขับเคลื่อนงานHLO ปี 2565.pptx
ขนาดไฟล์ 7.07 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลงานและวางแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจวัยเรียนวัยรุ่น

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 18 รายการ
แผนการดำเนินงาน 4 กลุ่มวัย + อนามัยสิ่งแวดล้อม
ขนาดไฟล์ 0.29 MB
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - ศูนย์ทันตสาธารณสุขระหว่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 7.88 MB
ดาวน์โหลด 218 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์
ขนาดไฟล์ 9.10 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - สำนักงานเลขานุการกรม
ขนาดไฟล์ 5.15 MB
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ
ขนาดไฟล์ 1.67 MB
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - Cluster Health Literacy
ขนาดไฟล์ 11.22 MB
ดาวน์โหลด 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - Cluster วัยเรียนวัยรุ่น
ขนาดไฟล์ 1.49 MB
ดาวน์โหลด 162 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 1109 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - สำนักทันตสาธารณสุข
ขนาดไฟล์ 1.16 MB
ดาวน์โหลด 579 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - สำนักโภชนาการ
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 650 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - ศูนย์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
ขนาดไฟล์ 1.74 MB
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
ขนาดไฟล์ 1.95 MB
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs - สำนักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ขนาดไฟล์ 0.55 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
KM&KV
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
OKRs
ขนาดไฟล์ 17.38 MB
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
DOH Transformation Plan 2021
ขนาดไฟล์ 8.62 MB
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
โครงการการจัดประชุม
ขนาดไฟล์ 1.64 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการการประชุม
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 82 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรุปบทเรียนเพื่อพัฒนาการสื่อสารสาธารณะกรมอนามัย ประจำปี 2562” วันที่ 22 - 24 ก.ค. 62

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 4 รายการ
เอกสารบรรยาย ”E-BOOK การตัดต่อวีดีโอบนมือถือด้วยโปรแกรม KineMaste” อ.สราวุฒิ ทองศรีคำ
ขนาดไฟล์ 2.34 MB
ดาวน์โหลด 5537 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย ”การถ่ายและตัดต่อวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์” อ.สราวุฒิ ทองศรีคำ
ขนาดไฟล์ 4.36 MB
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
เอกสารบรรยาย ”การถ่ายทำรายการสดเพื่อประชาสัมพันธ์” อ.สราวุฒิ ทองศรีคำ
ขนาดไฟล์ 1.33 MB
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการ
ขนาดไฟล์ 0.02 MB
ดาวน์โหลด 70 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

การพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ไฟล์แนบทั้งหมดมี 10 รายการ และ ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
disruptive technology
ขนาดไฟล์ 50.72 MB
ดาวน์โหลด 45 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
InboundMarketing
ขนาดไฟล์ 3.89 MB
ดาวน์โหลด 88 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Digital Literacy
ขนาดไฟล์ 2.60 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
online content
ขนาดไฟล์ 2.75 MB
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
บรรยายกรมอนามัย สถิติ social media 2018
ขนาดไฟล์ 4.00 MB
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอสถิติโซเชียลมีเดีย
ขนาดไฟล์ 3.38 MB
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Thailand-Innovation-Way
ขนาดไฟล์ 9.65 MB
ดาวน์โหลด 243 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
20 โซเชียลมีเดียยอดฮิต
ขนาดไฟล์ 3.23 MB
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
นำเสนอแผน social
ขนาดไฟล์ 2.56 MB
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
กำหนดการการอบรม
ขนาดไฟล์ 0.05 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ผลงาน work shop
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=