คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ตรวจสอบภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ตรวจสอบภายใน ปี 2567

ปี 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1

ตรวจสอบภายใน ปี 2566

ปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 6 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1
แผนการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหนน่วยงานประจำปปีงบประมาณ 2566
เอกสารสรุปผลการสุ่มตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใบสำคัญ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3

ตรวจสอบภายใน ปี 2565

ปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 10 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
เอกสารสุ่มตรวจสอบหลักฐาน ไตรมาส 4
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 4
เอกสารสรุปผลการสุ่มตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใบสำคัญ ไตรมาสที่ 3
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 3
เอกสารสรุปผลการสุ่มตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใบสำคัญ ไตรมาสที่ 2
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 2
แนวทางการตรวจสอบตามแบบรายงานของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ 2565
เอกสารสรุปผลการสุ่มตรวจสอบหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายใบสำคัญ ไตรมาสที่ 1
รายงานผลผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาสที่ 1
คำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตรวจสอบภายใน ปี 2564

ปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 14 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
รายงานผลกิจกรรม 1.5 สุ่มตรวจการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพรบ. และ ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.2560 (รอบ 5 เดือนหลัง)
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ปีงบประมาณ 2564 ฉบับปรับปรุง
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 3 ประจำปี 2564
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 2 ประจำปี 2564
ชี้แจงข้อสังเกตของการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานการประชุมการเปิด-ปิดตรวจ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่2) พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
คู่มือสรุปถาม-ตอบกับตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการรายงานผลการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คู่มือการปฏิบัติงานผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 749/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน (แบบ ตส.ปจ.-2564-2
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลาง ไม่รวมกองคลัง

ตรวจสอบภายใน ปี 2563

ปี 2563
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คู่มือการการปฏิบัติงาน ผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน กรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 6.60 MB
ดาวน์โหลด 138 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งกรมอนามัย ที่ 939/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 3.26 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 1 ประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.29 MB
ดาวน์โหลด 79 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 2 ประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 1.45 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 3 ประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 2.88 MB
ดาวน์โหลด 93 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 4 ประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 4.02 MB
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 4 ประจำปี 2563.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 87 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แนวปฏิบัติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในกรมอนามัย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบภายใน ปี 2562

ปี 2562
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงาน ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 115 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 1.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 2.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 55 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 3.pdf
ขนาดไฟล์ 3.63 MB
ดาวน์โหลด 119 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในประจำหน่วยงานส่วนกลางไม่รวมกองคลัง ไตรมาส 4.pdf
ขนาดไฟล์ 3.81 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ตรวจสอบภายใน ปี 2560

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 1 รายการ
ตรวจสอบภายใน ปี 2560.pdf
ขนาดไฟล์ 0.46 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=