คุณกำลังมองหาอะไร?

าวน์โหลดเอกสาร | ควบคุมภายใน

กรมอนามัย กับคลังความรู้สุขภาพเพื่อทุกคน

หมวดหมู่
เรียงลำดับข้อมูล

ปีงบประมาณ 2567

ปี 2567
ลิงก์เชื่อมโยง 1 รายการ
ประกาศนโยบายมาตรการ เรื่อง การควบคุมภายในของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ

ปีงบประมาณ 2566

ปี 2566
ลิงก์เชื่อมโยง 8 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลผลการควบคุม(แบบ ปค.5 กรม)
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุม(แบบ ปค.5 หน่วยงาน)
รายงานการประเมินองค์ประกอบฯ แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในฯ แบบ ปค 5 ส่วนงานย่อย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2566
คู่มือปฏิบัติงาน SOP (Standard Operation Procedure) ฉบับปรับปรุง

ปีงบประมาณ 2565

ปี 2565
ลิงก์เชื่อมโยง 12 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 (12 เดือน)
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย (12 เดือน)
แบบ ปค.5 ส่วนงานย่อย (12 เดือน)
แบบสอบถามควบคุมภายใน 2565 (12 เดือน)
แบบ ปค.4 ส่วนงานย่อย (12 เดือน)
รายงานการปรับปรุงและเพิ่มเติมแบบประเมินความเพียงพอ เหมาะสมของการควบคุมภายใน
รายงานการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2565 (รอบ 5 เดือนแรก)
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (5 เดือนแรก)
คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของกองส่งเสริมความรอบรู้และสื่อสารสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบประเมินความเพียงพอเหมาะสม ของการควบคุมภายใน

ปีงบประมาณ 2564

ปี 2564
ลิงก์เชื่อมโยง 20 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
แบบ ปค.5ส่วนงานย่อยรอบ 6 เดือนหลัง
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ-จัดจ้างศูนย์สื่อสารสาธารณะ (เพิ่มเติม)
แบบติดตามควบคุมภายใน รอบ 6 เดือนแรก ปี 2564
ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ปีงบประมาณ 2564
รายละเอียดแนดท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้คัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับเการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)
กระบวนการวิจัย
กระบวนการเฝ้าระวังและสื่อสารตอบโต้ความเสี่ยง
กระบวนการจัดทำข่าว
หนังสือกรมบัญชีกลาง การกำกับดูแลด้านการเงิน การบัญชี และการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
คู่มือความรู้ระบบควบคุมภายในมาตรฐานการควบคุมภายในภาครัฐใหม่ และการควบคุมภายในตามมาตรฐาน COSO 2013 ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คู่มือการจัดทำระบบการควบคุมภายในของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
คำสั่งศูนย์สื่อสารสาธารณะ ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบุคมภายในและคณะกรรมการติดตามแะประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ 2563

ปี 2563
ลิงก์เชื่อมโยง 21 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
ตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2563
แนวทางการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายใน
คำสั่งคณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563
วิเคราะห์กระบวนการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และกระบวนการที่กรมกำหนด เพื่อวางแผนการวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปี 2563
รายงานการประชุม คณะกรรมการจัดวางระบบการควบคุมภายใน และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปี 2563
คู่มือการดำเนินงานเฝ้าระวังและสื่อสารตอบโต้ความเสี่ยง ของกรมอนามัย
กระบวนการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กระบวนการจัดนิทรรศการและสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประจำนิทรรศการนอกหน่วยงาน
กระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ข้อชมเชย ข้อเสนอแนะ ข้อซักถาม ของศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กระบวนการบริหารจัดการงบประมาณ ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กระบวนการใช้ทรัพทย์สินของราชการ (ยืม - คืน) ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กระบวนการรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
กระบวนการจัดวางระบบบการควบคุมภายใน ศูนย์สื่อสารสาธารณะ
แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างช่วง COVID-19 สำหรับป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรค COVID-19
แบบติดตาม ปค.5 ส่วนงานย่อย รอบ 6 เดือน
รายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (รอบ 6 เดือนหลัง)
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน
แบบฟอร์มตารางบริหารความเสี่ยงปี 2563

ปีงบประมาณ 2562

ปี 2562
ลิงก์เชื่อมโยง 15 รายการ เปิดดูรายการไฟล์ทั้งหมด
คำสั่งศูนย์สื่อสารสาธารณะ ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
คำสั่งศูนย์สื่อสารสาธารณะ ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของศูนย์สื่อสารสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 6 เดือน)
แบบ ปค. 4 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
แบบ ปค. 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
แบบติดตาม ปค. 5 ส่วนงานย่อย (รอบ 12 เดือน)
รายงานผลการสอบทานรอบ 12 เดือน
รายงานผลการสอบทานรอบ 6 เดือน
Flow Chart งานผลิตข่าว
Flow chart ควบคุมภายใน
Flow chart งบประมาณ
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ระบบการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร
Flow chart 2562 ข้อร้องเรียน
Flow chart 2562 จัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2561

ปี 2561
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 16 รายการ
Productline ศูนย์สื่อสารสาธารณะ.jpg
ขนาดไฟล์ 0.20 MB
ดาวน์โหลด 89 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart สื่อสารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.71 MB
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart งานพัสดุ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.32 MB
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart งบประมาณ.pdf
ขนาดไฟล์ 0.08 MB
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart ควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 106 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ .pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart งานผลิตข่าว.pdf
ขนาดไฟล์ 0.21 MB
ดาวน์โหลด 50 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
Flowchart การรับข้อร้องเรียนและชมเชย.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ข 61.pdf
ขนาดไฟล์ 5.77 MB
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ภาคผนวก ก 61.pdf
ขนาดไฟล์ 2.86 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปอ3.pdf
ขนาดไฟล์ 0.59 MB
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบติดตาม ปย2.pdf
ขนาดไฟล์ 1.05 MB
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย2.pdf
ขนาดไฟล์ 0.92 MB
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบ ปย1.pdf
ขนาดไฟล์ 0.64 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งคณะกรรมการติดตามประเมินผลควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2560 (6 เดือนแรก)

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 5 รายการ
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข.).pdf
ขนาดไฟล์ 5.31 MB
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์กรประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก.).pdf
ขนาดไฟล์ 2.67 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการติดตามรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปอ.3)pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.19 MB
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.72 MB
ดาวน์โหลด 98 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย

ปีงบประมาณ 2560 (6 เดือนหลัง)

ปี 2560
ไฟล์แนบทั้งหมดมี 8 รายการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง.pdf
ขนาดไฟล์ 0.25 MB
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.23 MB
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ก).pdf
ขนาดไฟล์ 0.31 MB
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow Chart) ระบบการควบคุมภายใน.pdf
ขนาดไฟล์ 0.12 MB
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
แบบสอบถามการควบคุมภายใน (ภาคผนวก ข).pdf
ขนาดไฟล์ 0.65 MB
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย 1).pdf
ขนาดไฟล์ 0.63 MB
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานผลการประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย 2).pdf
ขนาดไฟล์ 0.11 MB
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
รายงานแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน (แบบ ปอ 3).pdf
ขนาดไฟล์ 0.06 MB
ดาวน์โหลด 48 ครั้ง
ดาวน์โหลด
แจ้งไฟล์เสีย
PCEtLSBHbG9iYWwgc2l0ZSB0YWcgKGd0YWcuanMpIC0gR29vZ2xlIEFuYWx5dGljcyAtLT4gPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vd3d3Lmdvb2dsZXRhZ21hbmFnZXIuY29tL2d0YWcvanM/aWQ9Ry1MUlA0UEg0MDVDIj48L3NjcmlwdD4gPHNjcmlwdD4gd2luZG93LmRhdGFMYXllciA9IHdpbmRvdy5kYXRhTGF5ZXIgfHwgW107IGZ1bmN0aW9uIGd0YWcoKXtkYXRhTGF5ZXIucHVzaChhcmd1bWVudHMpO30gZ3RhZygnanMnLCBuZXcgRGF0ZSgpKTsgZ3RhZygnY29uZmlnJywgJ0ctTFJQNFBINDA1QycpOyA8L3NjcmlwdD4=